Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk.

Du har også anledning til å klage hvis du er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Det er en klagefrist på 6 måneder.

Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendighetene klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser som førsteinstans.

Beslutningen fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemden. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside under Råd og rettshjelp.


Ansvarsforsikring

For advokatvirksomhet er det krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.