Priser

Vår vanlige timepris til private kunder er kr. 1.800,- + 25% merverdiavgift. For øvrig har vi faste priser på testament, ektepakt, samboeravtale m.m.

Vi tilbyr også en førstegangssamtale på inntil 1/2 time til kr. 500,- + 25% merverdiavgift, slik at du kan få en foreløpig vurdering av saken.


Fri rettshjelp

I en rekke sakstyper kan det søkes om fri rettshjelp etter rettshjelpsloven.

I tillegg til at ordningen er begrenset til visse typer saker, må klientens inntekt og formue også ligge innenfor bestemte inntekst- og formuesgrenser. Den som får innvilget fri rettshjelp, må imidlertid til vanlig betale en egenandel.

I saker som barneverntjenesten reiser for Fylkesnemda for sosiale saker, innvilges det fri rettshjelp uten behovsprøving. Vi er behjelpelig med å søke om fri rettshjelp i saker der dette vil kunne bli innvilget.


Rettshjelpsforsikring

I mange saker omfatter forsikringen dekning av utgifter til advokatutgifter, men med fradrag av en egenandel.

Dette gjelder blant annet i mange saker som gjelder fast eiendom.

Vi er behjelpelig med å kontakte de aktuelle forsikringsselskap for å undersøke forsikringsdekning av utgifter til juridisk bistand.