Advokatmekling

Isteden for å la domstolene løse konflikter ved dom, tilbys mekling ved advokat som alternativ metode for konfliktløsing. Hvis advokatmekling fører fram, vil en slik løsning være langt billigere enn domstolbehandling.

Saken vil også bli løst mye raskere, og offentligheten vil ikke ha tilgang til avgjørelsen uten at partene selv ønsker det. I tillegg vil en framforhandlet, minnelig løsning ofte være positiv for det videre forholdet mellom partene.

Begge advokatene ved vårt kontor er godkjente advokatmeklere fra Den Norske Advokatforening.


Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål, blant annet ved etablering av ansettelsesforhold og i oppsigelses- og avskjedssaker.


Arv

Begge advokatene har bred erfaring innenfor arv og dødsboskifte, blant annet som bostyrer for dødsbo under privat og offentlig skifte. Vi har således kjennskap til de fleste juridiske problemstillinger som vil kunne melde seg i forbindelse med arv og skifte.

Vi påtar oss også oppdrag med opprettelse av testament og gaver til nærstående.


Barnerett

Hvem som skal ha foreldreansvaret, hvem barna skal bo fast sammen med (daglig omsorg) og omfanget av den andre av foreldrenes samværsrett er sentrale spørsmål i forbindelse med mange samlivsbrudd.

Vi har lang erfaring med slike saker.


Barnevern

Vi har presedert en lang rekke barnevernssaker for de private parter både for Fylkesnemda for sosiale saker og for domstolene og har bred erfaring innen dette rettsområdet.


Bistandsadvokat

Vi påtar oss oppdrag som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.


Erstatnings- og forsikringsrett

Erstatningsrett kan omfatte personskader i en rekke forskjellige forhold, blant annet ved pasientskader, personskader i trafikken m.v., yrkesskader/yrkessykdom og erstatningskrav etter skade på eiendeler m.v. Videre kan det reises erstatningskrav etter skade på ting.

Vi har erfaring fra de fleste saksområder innen erstatningsretten, både når det gjelder ansvarsgrunnlag og beregning av erstatning.

Vi tar også på oss oppdrag knyttet til forsikringsdekning.


Familierett

Formuesforholdet mellom samboere og ektefeller er sentralt innen dette rettsområdet.

Vi bistår både med oppretting av samboeravtaler og avtaler mellom ektefeller om formuesforholdet mellom dem og med deling/skiftoppgjør i forbindelse med samlivsbrudd.


Fast eiendoms rettsforhold

Vi yter bistand blant annet i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom, mangler ved fast eiendom, husleie og andre leieforhold og om rettigheter knyttet til fast eiendom.

Dessuten spørsmål vedrørende landbrukseiendommer og jordskiftesaker.

Vi påtar oss også oppdrag med å selge fast eiendom.


Forvaltningsrett

Offentlig forvaltning har myndighet innenfor et bredt saksområde, som for eksempel plan- og byggesaker, saker etter sosialtjenesteloven, trygdesaker m.v.

Søknader og inngåelse av avtaler med offentlige forvaltningsorganer og klager på forvaltningsvedtak er blant de oppdrag som vi påtar oss.


Generasjonsskifte

Generasjonsskifte kan reise en rekke juridiske spørsmål blant annet innen arverett, avtalerett, landsbruksrett, avgiftsspørsmål også videre. Som allmennpraktiserende advokater har vi erfaring innen et bredt spekter av problemstillinger, og vi vil kunne gi råd og bistand i forbindelse med generasjonsskifte.


Kontraktsrett

Inngåelse av kontrakter både for private parter, næringsdrivende på ulike områder, er en del av vårt felt.

Vi bistår også i forbindelse med tvister knyttet til inngåtte avtaler og i kjøpsrettslig sammenheng.


Strafferett

Vi tar oppdrag som forsvarere i straffesaker.